สาขาวิชาเทคโนโลยี

1.นางสราลี พวงทอง 2.นางจุฬาลักษณ์ พนาลิกุล 3.นางสาวเกศวิมล พลโสดา4. นายชนะวงศ์ มุ่งชู 5.นายนิยม ปะสาวะนัง 6. นายสมปอง สระหนองห้าง