กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

งานเกษตรกรรม

งานคหกรรม

งานคหกรรม

งานอุตสาหกรรม

งานธุรกิจ

งานธุรกิจ

งานแนะแนว

งานธุรกิจ

งานอุตสาหกรรม

งานแนะแนว